The trilogy of emotion

Spring of 2009, Conceptual Architecture, Tutor: Ge Ming
Partners: Chen Yu Du, Qingxian, Gao Qin, Guo Wei, Han Man,
Hu Minghao, Ling Hongjie, Li Xiaoxi, Liu Chenhao, Liu Chang,
Wang Chenbo, Wang Xing, Ying Xi, Zhang Yinan, Xu Ge

 

 

 

 

 

 

 

I Through a glass darkly

 

 

 

 

 

 

 

II  Winter light

 

 

 

 

 

 

III  Silence

 

 

 

 

 

 

back