day and night/day/night

 

Spring of 2010, Conceptual Architecture, Tutor: Ge Ming
Partners: Chai Wenyuan, Chen Mengjie, Chen Ruizhi, Fan Sijia, Han Guori,
Jiang Wenlin, Jing Zhaoyun, Kong Dezhong, Liu Yige, Shen Wen, Shi Zhan,
Tang Jingyin,Tong Qinnan, Wu Chenhui, Zhen Haozhong,
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back