masque

 

tower/non-tower (Xiang Nan  Dou Pingping  Cheng Liwei)

 

boat /non-boat (Ge Wenjun  Ding Qing  Zhang Yue)

bridge/non-bridge (Tan Gaofei  Chen Yajun Zhu Wei)

 

                                                         

space-time machine

cube (Zou Jingjing  Zhao Jing  Liu Fang  Gu Yue  Qian Yuzhan)

 

 

sphere (Wang Zhiqiang  Zhang Chengwu  Han Jian  Zhang Yingdi  Pang Bo  Meng Yuan)

 

 

 

back